Arama

Duyurular

Tüm Duyurular

Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi

20. yüzy?l Türk Edebiyat?n?n en büyük ?airlerinden ve modern Türk ?iirinin kurucu ?ahsiyetlerinden olan Yahya Kemal, 74 y?l gibi, nispeten uzun bir ömür sürmesine ra?men dil, edebiyat ve estetik meselelerindeki titizli?i dolay?s?yla sa?l???nda kitap yay?mlamam??t?. Sohbetleri, konferanslar?, özellikle ?iir ve yaz?lar? ile Paris’ten ?stanbul’a dönü? y?l? olan 1912’den itibaren Türk edebiyat ve sanat kamuoyunda k?sa zamanda hakl? bir ?öhret kazanan, m?sralar? dilden dile gezen Yahya Kemal’in 1 Kas?m 1958 sabah? gerçekle?en vefat? üzerine, dostu ve hayran? Nihad Sami Banarl?, büyük bir vefa ve feragat eseri olarak, vârisleri ile anla?m??, ?air’in terekesini zapt u rapt alt?na alm??t?. Banarl?, 1950’de, fethin 500 y?ldönümünü co?kulu ve zengin biçimde kutlamak üzere kurulan ?stanbul Fetih Cemiyeti’nin üyesi bulunan Yahya Kemal için bu cemiyet bünyesinde Yahya Kemal Enstitüsü’nü kurmu?, uzun y?llar boyunca bu kurumun yöneticili?ini üstlenmi?tir. Enstitü, Yahya Kemal’in çe?itli aral?klarla yakla??k 19 y?l kald??? Park Otel’de muhafaza edilen el yaz?lar?n?, e?yalar?n?, kitaplar?n? bünyesinde muhafaza etmi?, zamanla çe?itli destek ve ba???larla zenginle?mi?, bu sayede Türkiye’de bir ?air için kurulmu? en nitelikli sivil müze olan Yahya Kemal Müzesi vücut bulmu?tur.
 
Enstitü, ilk y?llar?nda, Yahya Kemal’in, ba?l???n? ve muhteviyât?n? bizzat belirledi?i üç ?iir kitab?n? (Kendi Gök Kubbemiz, Eski ?iirin Rüzgâr?yle, Rubaîler ve Hayyam Rubaîlerini Türkçe Söyleyi?), ard?ndan da nesrin çe?itli formlar?nda kaleme ald??? metinleri belirli bir mant?k ve kompozisyon dâhilinde ne?retmi?tir. Bugün Türk okuyucusunun irfan?n?, tefekkürünü ve estetik alg?s?n? beslemeye devam eden 12 ciltlik külliyat, Yahya Kemal’in, Enstitü ar?ivinde bulunan el yaz?s? müsveddeleri ve matbuatta yay?mlanm?? eserlerinin bir araya getirilmesiyle te?ekkül etmi?tir. Aradan geçen seneler boyunca Enstitü, ar?ivdeki muhtelif evraktan ve sempozyumlarda sunulan bildirilerden olu?an 5 adet Yahya Kemal Enstitüsü Mecmuas? ile yine uzun müddet Enstitü müdürlü?ü yapm?? olan Prof. Dr. Kâz?m Yeti?’in haz?rlad??? Yahya Kemal ?çin Yaz?lanlar I-II ba?l?kl? derlemeleri ne?retmi?, ?air hakk?nda haz?rlanm?? baz? ara?t?rma eserlerini de okurla bulu?turmu?tur.
 
Yahya Kemal Enstitüsü bugün de konferans, panel, söyle?i gibi faaliyetler yan?nda kitap ne?irlerine devam etmektedir.
 
Yahya Kemal Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Samsakç? taraf?ndan kaleme al?nan, Yahya Kemal Enstitüsü ve Müzesi'nin kurulu?u ve tarihçesinin ayr?nt?lar?yla anlat?ld??? makaleye a?a??daki linkten ula?abilirsiniz:
İstanbul Fetih Cemiyetinin Resmi İnternet Sitesi
İstanbul Fetih Cemiyeti, Bakanlar Kurulunun 3/11614 sayılı kararnamesi ile "Kamu yararına çalışan dernek" olarak kabul edilmiştir.